ஏசாயா 45:25

ஏசாயா 45:25
இஸ்ரவேலின் சந்ததியாகிய யாவரும் கர்த்தருக்குள் நீதிமான்களாக்கப்பட்டு மேன்மைபாராட்டுவார்கள்.


ஏசாயா 45:25 ஆங்கிலத்தில்

isravaelin Santhathiyaakiya Yaavarum Karththarukkul Neethimaankalaakkappattu Maenmaipaaraattuvaarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 45