ஏசாயா 45:2

ஏசாயா 45:2
நான் உனக்கு முன்னே போய், கோணலானவைகளைச் செவ்வையாக்குவேன்.


ஏசாயா 45:2 ஆங்கிலத்தில்

naan Unakku Munnae Poy, Konalaanavaikalaich Sevvaiyaakkuvaen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 45