ஏசாயா 45:1

ஏசாயா 45:1
கர்த்தராகிய நான் அபிஷேகம்பண்ணின கோரேசுக்கு முன்பாக ஜாதிகளைக் கீழ்ப்படுத்தி, ராஜாக்களின் இடைக்கட்டுகளை அவிழ்க்கும்படிக்கும், அவனுக்கு முன்பாக வாசல்கள் பூட்டப்படாதிருக்க, கதவுகளைத் திறந்துவைக்கும்படிக்கும், அவனைப்பார்த்து, அவன் வலதுகையைப் பிடித்துக்கொண்டு, அவனுக்குச் சொல்லுகிறதாவது:


ஏசாயா 45:1 ஆங்கிலத்தில்

karththaraakiya Naan Apishaekampannnnina Koraesukku Munpaaka Jaathikalaik Geelppaduththi, Raajaakkalin Itaikkattukalai Avilkkumpatikkum, Avanukku Munpaaka Vaasalkal Poottappadaathirukka, Kathavukalaith Thiranthuvaikkumpatikkum, Avanaippaarththu, Avan Valathukaiyaip Pitiththukkonndu, Avanukkuch Sollukirathaavathu:


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 45