எஸ்றா 1:1

எஸ்றா 1:1
எரேமியாவின் வாயினாலே கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும்படி, பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேசுடைய முதலாம் வருஷத்திலே, கர்த்தர் பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேசின் ஆவியை ஏவினதினாலே அவன்:


எஸ்றா 1:1 ஆங்கிலத்தில்

eraemiyaavin Vaayinaalae Karththar Sonna Vaarththai Niraivaerumpati, Persiyaavin Raajaavaakiya Koraesutaiya Muthalaam Varushaththilae, Karththar Persiyaavin Raajaavaakiya Koraesin Aaviyai Aevinathinaalae Avan:


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எஸ்றா 1