ஏசாயா 45:9

ஏசாயா 45:9
மண்ணோடுகளுக்கொத்த ஓடாயிருந்தும், தன்னை உருவாக்கினவரோடே வழக்காடுகிறவனுக்கு ஐயோ! களிமண் தன்னை உருவாக்கினவனை நோக்கி: என்ன செய்கிறாயென்று சொல்லத்தகுமோ? உன் கிரியையானது: அவருக்குக் கைகளில்லையென்று சொல்லலாமோ?


ஏசாயா 45:9 ஆங்கிலத்தில்

mannnnodukalukkoththa Odaayirunthum, Thannai Uruvaakkinavarotae Valakkaadukiravanukku Aiyo! Kalimann Thannai Uruvaakkinavanai Nnokki: Enna Seykiraayentu Sollaththakumo? Un Kiriyaiyaanathu: Avarukkuk Kaikalillaiyentu Sollalaamo?


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 45