ஏசாயா 45:8

ஏசாயா 45:8
வானங்களே உயர இருந்து சொரியுங்கள்; ஆகாயமண்டலங்கள் நீதியைப்பொழியக்கடவது; பூமி திறவுண்டு, இரட்சிப்பின் கனியைத்தந்து, நீதியுங்கூட விளைவதாக; கர்த்தராகிய நான் இவைகளை உண்டாக்குகிறேன்.


ஏசாயா 45:8 ஆங்கிலத்தில்

vaanangalae Uyara Irunthu Soriyungal; Aakaayamanndalangal Neethiyaippoliyakkadavathu; Poomi Thiravunndu, Iratchippin Kaniyaiththanthu, Neethiyungaூda Vilaivathaaka; Karththaraakiya Naan Ivaikalai Unndaakkukiraen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 45