1 கொரிந்தியர் 6:11

1 கொரிந்தியர் 6:11
உங்களில் சிலர் இப்படிப்பட்டவர்களாயிருந்தீர்கள்; ஆயினும் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலும், நமது தேவனுடைய ஆவியினாலும் கழுவப்பட்டீர்கள், பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள், நீதிமான்களாக்கப்பட்டீர்கள்.


1 கொரிந்தியர் 6:11 ஆங்கிலத்தில்

ungalil Silar Ippatippattavarkalaayiruntheerkal; Aayinum Karththaraakiya Yesuvin Naamaththinaalum, Namathu Thaevanutaiya Aaviyinaalum Kaluvappattirkal, Parisuththamaakkappattirkal, Neethimaankalaakkappattirkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 1 கொரிந்தியர் 6