கொலோசேயர் 3:5

கொலோசேயர் 3:5
ஆகையால், விபசாரம், அசுத்தம், மோகம், துர்இச்சை, விக்கிரகாராதனையான பொருளாசை ஆகிய இவைகளைப் பூமியில் உண்டுபண்ணுகிற உங்கள் அவயவங்களை அழித்துப்போடுங்கள்.


கொலோசேயர் 3:5 ஆங்கிலத்தில்

aakaiyaal, Vipasaaram, Asuththam, Mokam, Thurichchaை, Vikkirakaaraathanaiyaana Porulaasai Aakiya Ivaikalaip Poomiyil Unndupannnukira Ungal Avayavangalai Aliththuppodungal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : கொலோசேயர் 3