எபிரெயர் 13:4

எபிரெயர் 13:4
விவாகம் யாவருக்குள்ளும் கனமுள்ளதாயும், விவாகமஞ்சம் அசுசிப்படாததாயுமிருப்பதாக; வேசிக்கள்ளரையும் விபசாரக்காரரையும் தேவன் நியாயந்தீர்ப்பார்.


எபிரெயர் 13:4 ஆங்கிலத்தில்

vivaakam Yaavarukkullum Kanamullathaayum, Vivaakamanjam Asusippadaathathaayumiruppathaaka; Vaesikkallaraiyum Vipasaarakkaararaiyum Thaevan Niyaayantheerppaar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 13