எபிரெயர் 13:12

எபிரெயர் 13:12
அந்தப்படியே, இயேசுவும் தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினாலே ஜனத்தைப் பரிசுத்தஞ்செய்யும்படியாக நகர வாசலுக்குப் புறம்பே பாடுபட்டார்.


எபிரெயர் 13:12 ஆங்கிலத்தில்

anthappatiyae, Yesuvum Thammutaiya Sontha Iraththaththinaalae Janaththaip Parisuththanjaெyyumpatiyaaka Nakara Vaasalukkup Purampae Paadupattar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 13