எபிரெயர் 13:3

எபிரெயர் 13:3
கட்டப்பட்டிருக்கிறவர்களோடே நீங்களும் கட்டப்பட்டவர்கள்போல அவர்களை நினைத்துக்கொள்ளுங்கள்; நீங்களும் சரீரத்தோடிருக்கிறவர்களென்று அறிந்து, தீங்கநுபவிக்கிறவர்களை நினைத்துக்கொள்ளுங்கள்.


எபிரெயர் 13:3 ஆங்கிலத்தில்

kattappattirukkiravarkalotae Neengalum Kattappattavarkalpola Avarkalai Ninaiththukkollungal; Neengalum Sareeraththotirukkiravarkalentu Arinthu, Theenganupavikkiravarkalai Ninaiththukkollungal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 13