எபிரெயர் 10:34

எபிரெயர் 10:34
நான் கட்டப்பட்டிருக்கையில் நீங்கள் என்னைக்குறித்துப் பரிதபித்ததுமன்றி, பரலோகத்தில் அதிக மேன்மையும் நிலையுள்ளதுமான சுதந்தரம் உங்களுக்கு உண்டென்று அறிந்து, உங்கள் ஆஸ்திகளையும் சந்தோஷமாய்க் கொள்ளையிடக்கொடுத்தீர்கள்.


எபிரெயர் 10:34 ஆங்கிலத்தில்

naan Kattappattirukkaiyil Neengal Ennaikkuriththup Parithapiththathumanti, Paralokaththil Athika Maenmaiyum Nilaiyullathumaana Suthantharam Ungalukku Unndentu Arinthu, Ungal Aasthikalaiyum Santhoshamaayk Kollaiyidakkoduththeerkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10