எபிரெயர் 10:15

எபிரெயர் 10:15
இதைக்குறித்துப் பரிசுத்த ஆவியானவரும் நமக்குச் சாட்சிசொல்லுகிறார்; எப்படியெனில்:


எபிரெயர் 10:15 ஆங்கிலத்தில்

ithaikkuriththup Parisuththa Aaviyaanavarum Namakkuch Saatchisollukiraar; Eppatiyenil:


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10