வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:13

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:13
ஆவியானவர் சபைகளுக்குச் சொல்லுகிறதைக் காதுள்ளவன் கேட்கக்கடவன் என்றெழுது.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:13 ஆங்கிலத்தில்

aaviyaanavar Sapaikalukkuch Sollukirathaik Kaathullavan Kaetkakkadavan Enteluthu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3