எபிரெயர் 10:16

எபிரெயர் 10:16
அந்த நாட்களுக்குப்பின்பு நான் அவர்களோடே பண்ணும் உடன்படிக்கையாவது: நான் என்னுடைய பிரமாணங்களை அவர்களுடைய இருதயங்களில் வைத்து, அவைகளை அவர்களுடைய மனதில் எழுதுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறாரென்பதை உரைத்தபின்பு,


எபிரெயர் 10:16 ஆங்கிலத்தில்

antha Naatkalukkuppinpu Naan Avarkalotae Pannnum Udanpatikkaiyaavathu: Naan Ennutaiya Piramaanangalai Avarkalutaiya Iruthayangalil Vaiththu, Avaikalai Avarkalutaiya Manathil Eluthuvaen Entu Karththar Sollukiraarenpathai Uraiththapinpu,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10