எபிரெயர் 10:18

எபிரெயர் 10:18
இவைகள் மன்னிக்கப்பட்டதுண்டானால், இனிப் பாவத்தினிமித்தம் பலி செலுத்தப்படுவதில்லையே.


எபிரெயர் 10:18 ஆங்கிலத்தில்

ivaikal Mannikkappattathunndaanaal, Inip Paavaththinimiththam Pali Seluththappaduvathillaiyae.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10