எபிரெயர் 10:22

எபிரெயர் 10:22
துர்மனச்சாட்சி நீங்கத் தெளிக்கப்பட்ட இருதயமுள்ளவர்களாயும், சுத்த ஜலத்தால் கழுவப்பட்ட சரீரமுள்ளவர்களாயும், உண்மையுள்ள இருதயத்தோடும் விசுவாசத்தின் பூரண நிச்சயத்தோடும் சேரக்கடவோம்.


எபிரெயர் 10:22 ஆங்கிலத்தில்

thurmanachchaாtchi Neengath Thelikkappatta Iruthayamullavarkalaayum, Suththa Jalaththaal Kaluvappatta Sareeramullavarkalaayum, Unnmaiyulla Iruthayaththodum Visuvaasaththin Poorana Nichchayaththodum Serakkadavom.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10