எபிரெயர் 10:28

எபிரெயர் 10:28
மோசேயினுடைய பிரமாணத்தைத் தள்ளுகிறவன் இரக்கம்பெறாமல் இரண்டுமூன்று சாட்சிகளின் வாக்கினாலே சாகிறானே;


எபிரெயர் 10:28 ஆங்கிலத்தில்

moseyinutaiya Piramaanaththaith Thallukiravan Irakkamperaamal Iranndumoontu Saatchikalin Vaakkinaalae Saakiraanae;


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10