எபிரெயர் 10:20

எபிரெயர் 10:20
அந்த மார்க்கத்தின்வழியாய்ப் பிரவேசிப்பதற்கு அவருடைய இரத்தத்தினாலே நமக்குத் தைரியம் உண்டாயிருக்கிறபடியினாலும்,


எபிரெயர் 10:20 ஆங்கிலத்தில்

antha Maarkkaththinvaliyaayp Piravaesippatharku Avarutaiya Iraththaththinaalae Namakkuth Thairiyam Unndaayirukkirapatiyinaalum,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10