மத்தேயு 27:51

மத்தேயு 27:51
அப்பொழுது, தேவாலயத்தின் திரைச்சீலை மேல்தொடங்கிக் கீழ்வரைக்கும் இரண்டாகக் கிழிந்தது, பூமியும் அதிர்ந்தது கன்மலைகளும் பிளந்தது.


மத்தேயு 27:51 ஆங்கிலத்தில்

appoluthu, Thaevaalayaththin Thiraichchaீlai Maelthodangik Geelvaraikkum Iranndaakak Kilinthathu, Poomiyum Athirnthathu Kanmalaikalum Pilanthathu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : மத்தேயு 27