எபிரெயர் 10:37

எபிரெயர் 10:37
வருகிறவர் இன்னுங் கொஞ்சக்காலத்தில் வருவார், தாமதம்பண்ணார்.


எபிரெயர் 10:37 ஆங்கிலத்தில்

varukiravar Innung Konjakkaalaththil Varuvaar, Thaamathampannnnaar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10