எபிரெயர் 10:13

எபிரெயர் 10:13
இனித் தம்முடைய சத்துருக்களைத் தமது பாதபடியாக்கிப்போடும்வரைக்கும் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்.


எபிரெயர் 10:13 ஆங்கிலத்தில்

inith Thammutaiya Saththurukkalaith Thamathu Paathapatiyaakkippodumvaraikkum Kaaththukkonntirukkiraar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10