எபிரெயர் 10:12

எபிரெயர் 10:12
இவரோ, பாவங்களுக்காக ஒரே பலியைச் செலுத்தி, என்றென்றைக்கும் தேவனுடைய வலதுபாரிசத்தில் உட்கார்ந்து,


எபிரெயர் 10:12 ஆங்கிலத்தில்

ivaro, Paavangalukkaaka Orae Paliyaich Seluththi, Ententaikkum Thaevanutaiya Valathupaarisaththil Utkaarnthu,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10