எபிரெயர் 10:38

எபிரெயர் 10:38
விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான், பின்வாங்கிப்போவானானால் அவன்மேல் என் ஆத்துமா பிரியமாயிராது என்கிறார்.


எபிரெயர் 10:38 ஆங்கிலத்தில்

visuvaasaththinaalae Neethimaan Pilaippaan, Pinvaangippovaanaanaal Avanmael En Aaththumaa Piriyamaayiraathu Enkiraar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10