எபிரெயர் 10:27

எபிரெயர் 10:27
நியாயத்தீர்ப்பு வருமென்று பயத்தோடே எதிர்பார்க்குதலும், விரோதிகளைப் பட்சிக்கும் கோபாக்கினையுமே இருக்கும்.


எபிரெயர் 10:27 ஆங்கிலத்தில்

niyaayaththeerppu Varumentu Payaththotae Ethirpaarkkuthalum, Virothikalaip Patchikkum Kopaakkinaiyumae Irukkum.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10