நாகூம் 1:8

நாகூம் 1:8
ஆனாலும் நினிவேயின் ஸ்தானத்தை, புரண்டுவருகிற வெள்ளத்தினால் சர்வசங்காரம்பண்ணுவார்; இருள் அவர் சத்துருக்களைப் பின்தொடரும்.


நாகூம் 1:8 ஆங்கிலத்தில்

aanaalum Ninivaeyin Sthaanaththai, Purannduvarukira Vellaththinaal Sarvasangaarampannnuvaar; Irul Avar Saththurukkalaip Pinthodarum.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : நாகூம் 1