சங்கீதம் 68:1

சங்கீதம் 68:1
தேவன் எழுந்தருளுவார், அவருடைய சத்துருக்கள் சிதறுண்டு, அவரைப் பகைக்கிறவர்கள் அவருக்கு முன்பாக ஓடிப்போவார்கள்.


சங்கீதம் 68:1 ஆங்கிலத்தில்

thaevan Eluntharuluvaar, Avarutaiya Saththurukkal Sitharunndu, Avaraip Pakaikkiravarkal Avarukku Munpaaka Otippovaarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : சங்கீதம் 68