எபிரெயர் 10:26

எபிரெயர் 10:26
சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்தபின்பு நாம் மனப்பூர்வமாய்ப் பாவஞ்செய்கிறவர்களாயிருந்தால், பாவங்களினிமித்தம் செலுத்தத்தக்க வேறொருபலி இனியிராமல்,


எபிரெயர் 10:26 ஆங்கிலத்தில்

saththiyaththai Ariyum Arivai Atainthapinpu Naam Manappoorvamaayp Paavanjaெykiravarkalaayirunthaal, Paavangalinimiththam Seluththaththakka Vaerorupali Iniyiraamal,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10