எபிரெயர் 10:24

எபிரெயர் 10:24
மேலும், அன்புக்கும் நற்கிரியைகளுக்கும் நாம் ஏவப்படும்படி ஒருவரையொருவர் கவனித்து;


எபிரெயர் 10:24 ஆங்கிலத்தில்

maelum, Anpukkum Narkiriyaikalukkum Naam Aevappadumpati Oruvaraiyoruvar Kavaniththu;


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10