எபிரெயர் 10:25

எபிரெயர் 10:25
சபை கூடிவருதலைச் சிலர் விட்டுவிடுகிறதுபோல நாமும் விட்டுவிடாமல், ஒருவருக்கொருவர் புத்திசொல்லக்கடவோம்; நாளானது சமீபித்துவருகிறதை எவ்வளவாய்ப் பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவாய்ப் புத்திசொல்லவேண்டும்.


எபிரெயர் 10:25 ஆங்கிலத்தில்

sapai Kootivaruthalaich Silar Vittuvidukirathupola Naamum Vittuvidaamal, Oruvarukkoruvar Puththisollakkadavom; Naalaanathu Sameepiththuvarukirathai Evvalavaayp Paarkkireerkalo Avvalavaayp Puththisollavaenndum.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10