எபிரெயர் 10:36

எபிரெயர் 10:36
நீங்கள் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்து, வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்டதைப் பெறும்படிக்குப் பொறுமை உங்களுக்கு வேண்டியதாயிருக்கிறது.


எபிரெயர் 10:36 ஆங்கிலத்தில்

neengal Thaevanutaiya Siththaththinpati Seythu, Vaakkuththaththampannnappattathaip Perumpatikkup Porumai Ungalukku Vaenntiyathaayirukkirathu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10