எபிரெயர் 10:30

எபிரெயர் 10:30
பழிவாங்குதல் எனக்குரியது, நானே பதிற்செய்வேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றும், கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்களை நியாயந்தீர்ப்பாரென்றும் சொன்னவர் இன்னாரென்று அறிவோம்.


எபிரெயர் 10:30 ஆங்கிலத்தில்

palivaanguthal Enakkuriyathu, Naanae Pathirseyvaen Entu Karththar Sollukiraar Entum, Karththar Thammutaiya Janangalai Niyaayantheerppaarentum Sonnavar Innaarentu Arivom.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10