எபிரெயர் 10:39

முகப்புப்பக்கம் » தமிழ் வேதாகமம் » எபிரெயர் » எபிரெயர் 10 » எபிரெயர் 10:39

எபிரெயர் 10:39
நாமோ கெட்டுப்போகப் பின்வாங்குகிறவர்களாயிராமல், ஆத்துமா ஈடேற விசுவாசிக்கிறவர்களாயிருக்ՠοறோம்.


எபிரெயர் 10:39 ஆங்கிலத்தில்


Tags நாமோ கெட்டுப்போகப் பின்வாங்குகிறவர்களாயிராமல் ஆத்துமா ஈடேற விசுவாசிக்கிறவர்களாயிருக்ՠοறோம்
எபிரெயர் 10:39 Concordance

முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10