எபிரெயர் 10:8

எபிரெயர் 10:8
நியாயப்பிரமாணத்தின்படி செலுத்தப்பட்டுவருகிற பலிகளைக்குறித்து மேற்சொல்லியபடி: பலியையும், காணிக்கையையும், சர்வாங்க தகனபலிகளையும், பாவநிவாரணபலிகளையும் நீர் விரும்பவில்லை, அவைகள் உமக்குப் பிரியமானதல்ல என்று சொன்னபின்பு:


எபிரெயர் 10:8 ஆங்கிலத்தில்

niyaayappiramaanaththinpati Seluththappattuvarukira Palikalaikkuriththu Maersolliyapati: Paliyaiyum, Kaannikkaiyaiyum, Sarvaanga Thakanapalikalaiyum, Paavanivaaranapalikalaiyum Neer Virumpavillai, Avaikal Umakkup Piriyamaanathalla Entu Sonnapinpu:


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10