எபிரெயர் 10:33

எபிரெயர் 10:33
நிந்தைகளாலும் உபத்திரவங்களாலும் நீங்கள் வேடிக்கையாக்கப்பட்டதுமல்லாமல், அப்படி நடத்தப்பட்டவர்களுக்குப் பங்காளிகளுமானீர்கள்.


எபிரெயர் 10:33 ஆங்கிலத்தில்

ninthaikalaalum Upaththiravangalaalum Neengal Vaetikkaiyaakkappattathumallaamal, Appati Nadaththappattavarkalukkup Pangaalikalumaaneerkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10