எபிரெயர் 10:1

எபிரெயர் 10:1
இப்படியிருக்க, நியாயப்பிரமாணமானது வரப்போகிற நன்மைகளின் பொருளாயிராமல், அவைகளின் நிழலாய்மாத்திரம் இருக்கிறபடியால், வருஷந்தோறும் இடைவிடாமல் செலுத்தப்பட்டுவருகிற ஒரேவிதமான பலிகளினாலே அவைகளைச் செலுத்த வருகிறவர்களை ஒருக்காலும் பூரணப்படுத்தமாட்டாது.


எபிரெயர் 10:1 ஆங்கிலத்தில்

ippatiyirukka, Niyaayappiramaanamaanathu Varappokira Nanmaikalin Porulaayiraamal, Avaikalin Nilalaaymaaththiram Irukkirapatiyaal, Varushanthorum Itaividaamal Seluththappattuvarukira Oraevithamaana Palikalinaalae Avaikalaich Seluththa Varukiravarkalai Orukkaalum Pooranappaduththamaattathu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10