எபிரெயர் 10:4

எபிரெயர் 10:4
அல்லாமலும், காளை வெள்ளாட்டுக்கடா இவைகளுடைய இரத்தம் பாவங்களை நிவிர்த்திசெய்யமாட்டாதே.


எபிரெயர் 10:4 ஆங்கிலத்தில்

allaamalum, Kaalai Vellaattukkadaa Ivaikalutaiya Iraththam Paavangalai Nivirththiseyyamaattathae.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 10