எபிரெயர் 13:25

எபிரெயர் 13:25
கிருபையானது உங்களனைவரோடுங்கூட இருப்பதாக. ஆமென்.


எபிரெயர் 13:25 ஆங்கிலத்தில்

kirupaiyaanathu Ungalanaivarodungaூda Iruppathaaka. Aamen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 13