வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:21

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:21
நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை உங்கள் அனைவரோடுங்கூட இருப்பதாக. ஆமென்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:21 ஆங்கிலத்தில்

nammutaiya Karththaraakiya Yesu Kiristhuvin Kirupai Ungal Anaivarodungaூda Iruppathaaka. Aamen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22