எபிரெயர் 13:24

எபிரெயர் 13:24
உங்களை நடத்துகிறவர்களையும், பரிசுத்தவான்கள் யாவரையும் வாழ்த்துங்கள். இத்தாலியா தேசத்தார் யாவரும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறார்கள்.


எபிரெயர் 13:24 ஆங்கிலத்தில்

ungalai Nadaththukiravarkalaiyum, Parisuththavaankal Yaavaraiyum Vaalththungal. Iththaaliyaa Thaesaththaar Yaavarum Ungalukku Vaalththuthal Sollukiraarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 13