எபிரெயர் 13:7

எபிரெயர் 13:7
தேவவசனத்தை உங்களுக்குப் போதித்து உங்களை நடத்தினவர்களை நீங்கள் நினைத்து, அவர்களுடைய நடக்கையின் முடிவை நன்றாய்ச் சிந்தித்து, அவர்களுடைய விசுவாசத்தைப் பின்பற்றுங்கள்.


எபிரெயர் 13:7 ஆங்கிலத்தில்

thaevavasanaththai Ungalukkup Pothiththu Ungalai Nadaththinavarkalai Neengal Ninaiththu, Avarkalutaiya Nadakkaiyin Mutivai Nantaych Sinthiththu, Avarkalutaiya Visuvaasaththaip Pinpattungal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 13