எபிரெயர் 13:15

எபிரெயர் 13:15
ஆகையால், அவருடைய நாமத்தைத் துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திரபலியை அவர்மூலமாய் எப்போதும் தேவனுக்குச் செலுத்தக்கடவோம்.


எபிரெயர் 13:15 ஆங்கிலத்தில்

aakaiyaal, Avarutaiya Naamaththaith Thuthikkum Uthadukalin Kaniyaakiya Sthoththirapaliyai Avarmoolamaay Eppothum Thaevanukkuch Seluththakkadavom.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 13