எபிரெயர் 13:20

எபிரெயர் 13:20
நித்திய உடன்படிக்கையின் இரத்தத்தினாலே ஆடுகளுடைய பெரிய மேய்ப்பரான நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து ஏறிவரப்பண்ணின சமாதானத்தின் தேவன்,


எபிரெயர் 13:20 ஆங்கிலத்தில்

niththiya Udanpatikkaiyin Iraththaththinaalae Aadukalutaiya Periya Maeypparaana Nammutaiya Karththaraakiya Yesuvai Mariththorilirunthu Aerivarappannnnina Samaathaanaththin Thaevan,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 13