மத்தேயு 26:28

மத்தேயு 26:28
இது பாவமன்னிப்புண்டாகும்படி அநேகருக்காகச் சிந்தப்படுகிற புது உடன்படிக்கைக்குரிய என்னுடைய இரத்தமாயிருக்கிறது.


மத்தேயு 26:28 ஆங்கிலத்தில்

ithu Paavamannippunndaakumpati Anaekarukkaakach Sinthappadukira Puthu Udanpatikkaikkuriya Ennutaiya Iraththamaayirukkirathu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : மத்தேயு 26