எசேக்கியேல் 34:23

எசேக்கியேல் 34:23
அவர்களை மேய்க்கும்படி என் தாசனாகிய தாவீது என்னும் ஒரே மேய்ப்பவனை நான் அவர்கள்மேல் விசாரிப்பாயிருக்க ஏற்படுத்துவேன்; இவர் அவர்களை மேய்த்து, இவரோ அவர்களுக்கு மேய்ப்பனாயிருப்பார்.


எசேக்கியேல் 34:23 ஆங்கிலத்தில்

avarkalai Maeykkumpati En Thaasanaakiya Thaaveethu Ennum Orae Maeyppavanai Naan Avarkalmael Visaarippaayirukka Aerpaduththuvaen; Ivar Avarkalai Maeyththu, Ivaro Avarkalukku Maeyppanaayiruppaar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எசேக்கியேல் 34