எபேசியர் 5:5

எபேசியர் 5:5
விபசாரக்காரனாவது, அசுத்தனாவது, விக்கிரகாராதனைக்காரனாகிய பொருளாசைக்காரனாவது தேவனுடைய ராஜ்யமாகிய கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்திலே சுதந்தரமடைவதில்லையென்று அறிந்திருக்கிறீர்களே.


எபேசியர் 5:5 ஆங்கிலத்தில்

vipasaarakkaaranaavathu, Asuththanaavathu, Vikkirakaaraathanaikkaaranaakiya Porulaasaikkaaranaavathu Thaevanutaiya Raajyamaakiya Kiristhuvin Raajyaththilae Suthantharamataivathillaiyentu Arinthirukkireerkalae.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபேசியர் 5