கொலோசேயர்

1234  1. கிறிஸ்துவைப் பார்க்கும்போது நாம் தேவனைக் காண்கிறோம் - கொலோசேயர் 1:15-23

  2. சபைகளுக்காக பவுலின் பணி - கொலோசேயர் 1:24-28

  3. கிறிஸ்துவில் தொடர்ந்து வாழுங்கள் - கொலோசேயர் 2:6-15

  4. மனிதனின் சட்டத்தைப் பின்பற்றாதீர்கள் - கொலோசேயர் 2:16-22

  5. கிறிஸ்துவில் புதிய வாழ்க்கை - கொலோசேயர் 3:1-17

  6. மற்றவர்களோடு உங்கள் புதிய வாழ்க்கை - கொலோசேயர் 3:18-24

  7. கிறிஸ்தவர்களுக்குப் போதித்த கருத்துக்கள் - கொலோசேயர் 4:2-6

  8. பவுலோடிருந்த மக்களைப் பற்றிய செய்தி - கொலோசேயர் 4:7-18கொலோசேயர் 1

1:11:21:31:41:51:61:71:81:91:101:111:121:131:141:151:161:171:181:191:201:211:221:231:241:251:261:271:281:29

கொலோசேயர் 2

2:12:22:32:42:52:62:72:82:92:102:112:122:132:142:152:162:172:182:192:202:212:222:23

கொலோசேயர் 3

3:13:23:33:43:53:63:73:83:93:103:113:123:133:143:153:163:173:183:193:203:213:223:233:243:25

கொலோசேயர் 4

4:14:24:34:44:54:64:74:84:94:104:114:124:134:144:154:164:174:18