கொலோசேயர் 1:13

கொலோசேயர் 1:13
இருளின் அதிகாரத்தினின்று நம்மை விடுதலையாக்கி, தமது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உட்படுத்தினவருமாயிருக்கிற பிதாவை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்.


கொலோசேயர் 1:13 ஆங்கிலத்தில்

irulin Athikaaraththinintu Nammai Viduthalaiyaakki, Thamathu Anpin Kumaaranutaiya Raajyaththirku Utpaduththinavarumaayirukkira Pithaavai Sthoththirikkirom.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : கொலோசேயர் 1