கொலோசேயர் 1:7

கொலோசேயர் 1:7
அதை எங்களுக்குப் பிரியமான உடன்வேலையாளும், உங்களுக்காகக் கிறிஸ்துவின் உண்மையான ஊழியக்காரனுமாயிருக்கிற எப்பாப்பிராவினிடத்தில் நீங்கள் கற்றறிந்திருக்கிறீர்கள்;


கொலோசேயர் 1:7 ஆங்கிலத்தில்

athai Engalukkup Piriyamaana Udanvaelaiyaalum, Ungalukkaakak Kiristhuvin Unnmaiyaana Ooliyakkaaranumaayirukkira Eppaappiraavinidaththil Neengal Kattarinthirukkireerkal;


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : கொலோசேயர் 1