ரோமர் 14:17

முகப்புப்பக்கம் » தமிழ் வேதாகமம் » ரோமர் » ரோமர் 14 » ரோமர் 14:17

ரோமர் 14:17
தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்புமல்ல, அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினாலுண்டாகும் சந்தோஷமுமாயிருக்கிறது.


ரோமர் 14:17 ஆங்கிலத்தில்


Tags தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்புமல்ல அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினாலுண்டாகும் சந்தோஷமுமாயிருக்கிறது
ரோமர் 14:17 Concordance

முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ரோமர் 14